Proxy Climbing logo
Open Menu

Capital

Barnacle
Capital
$231.00
Capital
$108.00
Basic
Capital
$226.00
Capital
$74.00
Capital
$89.00
Blips
Capital
$346.00
Capital
$304.00
Capital
$525.00
Blockstone
New!
Small Blockstone Crimps
Capital
$116.92
New!
Medium Blockstone Crimps
Capital
$111.27
New!
Blockstone Chips 02
Capital
$79.53
Clast
Capital
$84.00
Capital
$208.00
Capital
$149.00
Curb
Capital
$219.00
Capital
$115.00
Capital
$122.00
Font
Capital
$157.00
Capital
$273.00
Capital
$124.00
Geomancer
Capital
$106.00
Capital
$135.00
Capital
$234.00
Groove
New!
Groove Feet 01
Capital
$109.88
New!
Groove Feet 02
Capital
$105.87
Capital
$155.00
K-Hole
Capital
$155.00
Capital
$256.00
Capital
$359.00
Prim
Capital
$162.00
Capital
$244.00
Capital
$103.00
Sandy
Capital
$64.00
Capital
$206.00
Capital
$76.00
Slips
Capital
$67.00
Capital
$201.00
Capital
$151.00
Spikes
Capital
$142.00
Capital
$220.00
Capital
$47.00
Swoops
Capital
$312.62
Capital
$127.27
Capital
$171.49
Wedgie
Capital
$197.00
Capital
$163.00
Capital
$172.00